Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri
  • ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri
  • ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri
  • ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri
160lari

ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri

dekemberi 06, 2019
GEO1172127
ZaRlis wyalgaumtari eleqtro sayeluri, distanciuri marTviT. aqvs: vibracia, eleqtroSoki da xmovani funqcia. eleqtroSokis da vibraciis simZlavre regolirebadia. sayelosac da gadamcemsac aqvs CamontaJebuli akumlatori da mouyveba Tavis damtenic.
fasi boloa .
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
aqsesuarebi cxovelebisaTvis
gancxadebebi 451 - 480 sul 566

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq