Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
Sphynx
450€ 1 591.87lari

Sphynx

ianvari 02, 2019
GEO940793
iyideba sayvareli bavSvi Sphynx!
mokle muzzle,didi yurebi,iSviaTi feris.
bavSvebs, romlebic socialurad adaptirebuli,momzadebuli ujra da kittens. dros, realizacia moxdeba yvela saWiro vaqcinacia. mSoblebi arian Cempionebi.
arsebobs dokumentebi: veterinaruli sertifikati,memkvidreoba saerTaSoriso standarti.
SesaZlebelia nayari iyideba 400 evros Seadgens.In nagavi 6 knutebi-3 gogona da 3 biWi.gadazidvis SeiZleba molaparakeba.
Kittens ganlagebulia ukrainaSi.
dawereT viber +380967438699
e-mail: al-sandra@rambler.ru
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 1 - 30 sul 59

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq